Αρχική σελίδα » Φυσιογνωμία

Φυσιογνωμία

Ιστορικό - Ίδρυση

Το Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) ιδρύθηκε το 2000 με το Π.Δ. 292/2000, στα πλαίσια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να ικανοποιήσει την ανάγκη της χώρας μας από ένα βήμα αποκλειστικής μελέτης της μετανάστευσης και διασποράς, όπως αυτές βιώνονται σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.

 

Σκοποί

Οι σκοποί του Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ. συνίστανται:

  • Στην κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
  • Στη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής με συναφές ή συμπληρωματικού χαρακτήρα αντικείμενο.
  • Στη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων κ.α., την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, την πρόσκληση για συνεργασία Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
  • Στην προαγωγή και διάδοση της έρευνας, σε συναφή του αντικειμένου του, θέματα.
  • Στην τεκμηρίωση, στατιστική συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων της Μετανάστευσης και Διασποράς.
  • Στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
  • Στην παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής δημόσιους οργανισμούς.
  • Στη διδασκαλία στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε άλλα Πανεπιστήμια, στα γνωστικά αντικείμενα της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, της Μετανάστευσης και των Μειονοτήτων στην Ευρώπη και του Ελληνισμού της Διασποράς.

 

Διοίκηση - Επιστημονικό Προσωπικό

Το Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ. διευθύνεται από τον Καθηγητή Αντώνιο Κόντη, μέλος ΔΕΠ του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με το ΕΜΜΕΔΙΑ συνεργάζονται μέλη ΔΕΠ και ερευνητές της ημεδαπής και αλλοδαπής, ειδικοί κατά εξεταζόμενο ερευνητικό αντικείμενο.

 

Επιστημονικές Συνεργασίες

Το Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ συνεργάζεται με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, με το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο La Trobe της Μελβούρνης, το Centre For Research in Ethnic Relations του Πανεπιστημίου Warwick, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες κ.ά..

 

Εγκαταστάσεις

Το Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ στεγάζεται στο κτίριο μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος ΠΕΔΔ, Αιόλου 42-44, 3ος όροφος. Όντας ενσωματωμένο στις εγκαταστάσεις του τμήματος εξυπηρετείται άμεσα από τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκη ΠΕΔΔ, αίθουσες διδασκαλίας, συσκέψεων, επιστημονικών εκδηλώσεων και τηλεδιάσκεψης)