Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Ολοκληρωμένες Έρευνες » «Ο ρόλος των δικτύων στην πορεία του ασύλου»

«Ο ρόλος των δικτύων στην πορεία του ασύλου»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Ο ρόλος των δικτύων στην πορεία του ασύλου»


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στη σημερινή διεθνή συζήτηση, τα δίκτυα αποτελούν θέμα αιχμής για τις κοινωνικές επιστήμες. Με τον όρο δίκτυα ορίζονται οι συσσωματώσεις ατόμων οι οποίες προσφέρουν πληροφορίες ή / και στήριξη και αναφερόμαστε σε τυπικά, άτυπα, νόμιμα και παράνομα καθώς και στον γεωγραφικό τους προσδιορισμό. Γενικά στο θέμα του ασύλου, τα δίκτυα φαίνεται να έχουν επιτελικό ρόλο στη λήψη απόφασης για την εγκατάλειψη της χώρας προέλευσης, στη διαδρομή για τη χώρα προορισμού, στην επιλογή και στην πρόσβαση στη χώρα ασύλου, στην εγκατάσταση ή στην μετεγκατάσταση και στην ένταξη στην χώρα ασύλου. Η παρούσα έρευνα θα μελετήσει το ρόλο των δικτύων σε όλες τις φάσεις της πορείας προς το άσυλο, δηλαδή από τη στιγμή της απόφασης στη χώρα προέλευσης μέχρι την τελική έκβαση της απόφασης για το άσυλο.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  • η συγκρότηση των δικτύων και ο βαθμός που επηρεάζουν τόσο την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου όσο και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των αιτούντων άσυλο.
  • η διερεύνηση της πιθανότητας για άμεση σχέση των πολιτικών για το άσυλο με την ανάπτυξη των δικτύων ή της περίπτωσης η οργάνωση και λειτουργία των δικτύων να ακολουθεί μια περισσότερο αυτόνομη πορεία και να καθορίζεται από άλλους παράγοντες.
  • η μελέτη της εμπειρίας σε κοινοτικό επίπεδο και τη σύνδεση της με την ελληνική πραγματικότητα.ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επισκόπηση και μελέτη της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, θεματικοί άξονες των συνεντεύξεων, σχεδιασμός της έρευνας, πιλοτική έρευνα, εκπαίδευση των ατόμων που θα πραγματοποιήσουν τις συνεντεύξεις, διεξαγωγή της έρευνας με επισκέψεις σε διάφορα σημεία εισόδου αλλά και πόλεις της Ελλάδας (π.χ. Μυτιλήνη, Σάμος, Χίος, Κρήτη, Θεσσαλονίκη κ.α.) για πραγματοποίηση συνεντεύξεων με εκπροσώπους φορέων, συνοριοφύλακες, αστυνομικούς, δικαστικούς και αιτούντες άσυλο, ανάλυση αποτελεσμάτων και συγγραφή της έρευνας. 
Η μελέτη και ο σχεδιασμός της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία τριών ερευνητών, διαφορετικών επιστημών για την καλύτερη επισκόπηση του θέματος. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από τέσσερα άτομα, 2 ερευνητικές και δύο βοηθούς. Ο ένας ερευνητής και οι δύο βοηθοί θα βοηθήσουν στην απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Η ανάλυση και η συγγραφή των αποτελεσμάτων θα είναι προϊόν συνεργασίας τεσσάρων επιστημόνων για την επίτευξη της διεπιστημονικής μελέτης. 


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η έρευνα θα είναι ποιοτική λόγω της ευαισθησίας και δυσκολίας του θέματος. Κατάλληλες μέθοδοι κρίνονται οι συνεντεύξεις και η βιογραφία. Οι συνεντεύξεις θα είναι σε βάθος και ημι-δομημένες γιατί η έρευνα είναι πρωτογενής και η αναζήτηση της γνώσης για τα δίκτυα είναι αποκαλυπτικά για τις στρατηγικές των αιτούντων άσυλο και ενέχει διάφορους κινδύνους. Οι ομάδες-στόχος της έρευνας θα είναι οι ίδιοι οι αιτούντες άσυλο και μέλη από το περιβάλλον τους, δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και εθελοντές των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα γίνει και προσπάθεια πραγματοποίησης συνεντεύξεων από μέλη από παράνομων δικτύων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες με χρήση gatekeepers και μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες δεν τίθεται κανένας σε κίνδυνο. Η βιογραφική μέθοδος θα εφαρμοστεί για την διευκόλυνση των πληροφοριών για την πορεία εξέλιξης του ασύλου, δηλαδή από τη στιγμή της απόφασης εγκατάλειψης της χώρας καταγωγής των αιτούντων άσυλο μέχρι την έκβαση της αίτησής τους στην Ελλάδα. Πρέπει να τονιστεί ότι η έρευνα θα εξασφαλίσει η ανωνυμία όλων των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Έρευνα – Μελέτη 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

  1. Απόκτηση εμπεριστατωμένης γνώσης για τα δίκτυα
  2. Δυνατότητα επαναξιολόγησης των πολιτικών για την ένταξη των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα αλλά και για την καταπολέμηση των παράνομων δικτύων
  3. Καλύτερη χάραξη της πολιτικής για τους αιτούντες άσυλο ώστε να αξιοποιηθούν τα δίκτυα στην κοινωνική ένταξη των αιτούντων άσυλο στην ελληνική κοινωνίαΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Κοινοτική Πρωτοβουλία "EQUAL" - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο