Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Ολοκληρωμένες Έρευνες » «Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση αιτούντων άσυλο με απορριφθείσα αίτηση»

«Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση αιτούντων άσυλο με απορριφθείσα αίτηση»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Κοινωνικό-οικονομική κατάσταση αιτούντων άσυλο με απορριφθείσα αίτηση»


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Καθηγητής Ν. Τάτσης


ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Ν. Τάτσης, Α. Κόντης, Η. Πετράκου, Ν. Χλέπας


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μια ενδιαφέρουσα πλευρά του ζητήματος των αιτούντων άσυλο αποτελεί η ομάδα των προσφύγων με απορριφθείσα αίτηση ασύλου τόσο από την πλευρά της δυνατότητας επανεξέτασης της αίτησης τους όσο και από την πλευρά της παραμονής τους στην Ελλάδα και της κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης ή της αναχώρησης τους από την Ελλάδα (μορφές εξόδου, χώρα προορισμού).


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η εξέταση του φαινομένου των αιτούντων άσυλο με απορριφθείσα αίτηση αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα και έχει ως στόχο να εξετάσει τα ζητήματα του ελέγχου και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας των πολιτικών για το άσυλο, κυρίως μετά την απόρριψη της αίτησης. Η εξέταση της θα συμβάλλει στην χάραξη εφαρμόσιμης πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στις περιπτώσεις που η αίτηση ασύλου απορρίπτεται. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι οι τεκμηριωμένες προτάσεις για αλλαγές στη πολιτική για τους αιτούντες άσυλο και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να εφαρμόζονται οι αποφάσεις μετά τη αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα ή την απόρριψη της αίτησής τους. Αυτές οι προτάσεις θα έχουν εθνικό και κοινοτικό προσανατολισμό.


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στην περίπτωση των αιτούντων άσυλο με απορριφθείσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν ερωτηματολόγια και κατά κύριο λόγο ημιδομημένες συνεντεύξεις με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας. Οι ομάδες στόχοι της έρευνας θα είναι οι ίδιοι οι αιτούντες άσυλο καθώς και υπεύθυνοι των συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών. Η έρευνα θα περιλαμβάνει και μια ομάδα αιτούντων άσυλο που διαμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και θα παρακολουθήσει την εξέλιξη των υποθέσεών τους. Πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα έρευνα θα εξασφαλίσει την ανωνυμία όσων θα απαντήσουν τα ερωτηματολόγια και όσων θα συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις. Όπως επίσης θα διασφαλιστεί το απόρρητο των δημοσίων και γενικά όλων των εγγράφων.


ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Νοέμβριος 2002 έως Αύγουστος 2004


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Κοινοτική πρωτοβουλία «EQUAL» - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο