Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Ολοκληρωμένες Έρευνες » «Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση μεταναστών και μεταναστριών στην Ελλάδα» » Ιστορικά πρότυπα ενσωμάτωσης μεταναστών σε τρεις κατά παράδοση χώρες υποδοχής: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ιστορικά πρότυπα ενσωμάτωσης μεταναστών σε τρεις κατά παράδοση χώρες υποδοχής: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δέσποινα Παπαδοπούλου, διδάκτωρ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η προτεινόμενη μελέτη έχει ως αντικείμενο τη συγκριτική παρουσίαση ιστορικών προτύπων ενσωμάτωσης σε τρεις κατά παράδοση χώρες υποδοχής μεταναστών, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και κατ’ επέκταση τη μεταφορά των συμπερασμάτων της ανάλυσης στη διερεύνηση υποδειγμάτων για τη σύγχρονη ενσωμάτωση μεταναστών στην Ελλάδα.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι της έρευνας αφορούν τη μελέτη της μεταναστευτικής πολιτικής των προαναφερθέντων τριών κρατών από τα μέσα του 19ου έως και το τέλος του 20ου αιώνα. Ευρωπαϊκές χώρες με κοινό αποικιοκρατικό παρελθόν, παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τη διαμόρφωση της πολιτικής τους απέναντι στους μετανάστες. Ειδικότερα :

  • Εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη λήψη μέτρων περιορισμού της εισόδου των μεταναστών ή/και θέσπισης ειδικών κριτηρίων για την είσοδο στη χώρα σε αντιπαραβολή με την έκταση της παράνομης μετανάστευσης
  • Αναπτύσσεται προβληματισμός για την ενθάρρυνση ή όχι μιας αφομοιωτικής τάσης μέσα από τη διαδικασία της αποβολής των εθνικών χαρακτηριστικών. Σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντικό να μελετηθεί ο ρόλος αλλά και η στάση της δεύτερης αλλά και της τρίτης γενιάς μεταναστών
  • Διερευνάται η ύπαρξη μεταναστευτικής πολιτικής που ευνοεί την πολυπολιτισμικότητα καθώς και οι μορφές και η αποτελεσματικότητά της
  • Αναζητούνται οι προϋποθέσεις για την παραμονή στη χώρα και για την απόκτηση της υπηκοότητας
  • Μελετώνται το ενδιαφέρον των τριών χωρών για την προσέλκυση ή όχι των οικογενειών των μεταναστών και η στάση τους απέναντι στους μετανάστες που προέρχονται από τις πρώην αποικίες τους
  • Λαμβάνονται υπόψη η πολιτική ανοχής και η ενδεχόμενη οικονομική στήριξη των οργανώσεων των μεταναστών
  • Αναζητούνται και αναδεικνύονται εθνοτικά ή εθνικά παραδείγματα «ομαλής» ενσωμάτωσης μεταναστών στις χώρες υποδοχής.
  • Διερευνώνται τα αίτια και οι διαδικασίες που ευνόησαν αυτή την ενσωμάτωση
  • Τα συμπεράσματα από τη γενικότερη παρουσίαση της μεταναστευτικής πολιτικής της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας αλλά και η προβολή των συγκεκριμένων παραδειγμάτων θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια στη μελέτη της μεταναστευτικής πολιτικής και των υποδειγμάτων σύγχρονης ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι η διατύπωση προτάσεων πολιτικής που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η μεθοδολογία έρευνας περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και αποδελτίωση της σχετικής βιβλιογραφίας, διεθνούς και ελληνικής, που συμβάλει στη διατύπωση υποθέσεων εργασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί η κριτική και συγκριτική αξιολόγηση των προτύπων ενσωμάτωσης στις παραπάνω τρεις χώρες με παράδοση υποδοχής μεταναστών. Τέλος, μετά την εξαγωγή των συμπερασμάτων θα γίνει η σύνταξη της μελέτης.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιούνιος 2004 έως Δεκέμβριος 2004


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ: «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Μελέτη, Δημοσίευση / Ανακοίνωση σε συνέδριο