Αρχική σελίδα » Ερευνητική Δραστηριότητα » Ολοκληρωμένες Έρευνες » «Ετήσια Έκθεση Αναφοράς για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (ΕΜΝ) - 2012»

Ετήσια Έκθεση Αναφοράς για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (ΕΜΝ) - 2012

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ετήσια Έκθεση Αναφοράς για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (ΕΜΝ) - 2012

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

αν. Καθηγητής Αντώνιος Κόντης

ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Αντώνης Κόντης, Αλεξάνδρα Μπουσίου, Μάρκος Παπακωνσταντής, Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου, Άγγελος Τραμουντάνης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με την υπ ‘αριθμ. 41467/ 31-10-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ανατέθηκε στο Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ.) η εκπόνηση Μελέτης για την Ετήσια Έκθεση Αναφοράς για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, όπως προβλέπεται από το ετήσιο πρόγραμμα ΕΜΝ (European Migration Network - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης) 2012.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη αντικειμενικών, αξιόπιστων, συγκρίσιμων, επικαιροποιημένων και ενημερωμένων δεδομένων για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση των οικείων εθνικών πολιτικών στους τομείς αυτούς. Ακολούθως, το Συμβούλιο της ΕΕ, το 2008, με την υπ’ αριθμ. 381/2008/ΕΚ Απόφαση, ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ), ως μόνιμη πλέον δομή, η οποία θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή των κ-μ με σκοπό την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δεκέμβριος 2012 - Απρίλιος 2013


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έκθεση με τα συμπεράσματα της μελέτης

Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε την έκθεση στα ελληνικά.

Επιλέξτε [εδώ] για να κατεβάσετε την έκθεση στα αγγλικά.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης - European Migration Network (EMN)


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΜΝ και τις εργασίες του, μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html ή στον ελληνικό ιστότοπο http://emn.ypes.gr.